Uždaviniai

Projektas siekia:

  • Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Amalvos pelkėje (ES saugomų teritorijų tinklo Natura2000 teritorija), taip sudarant prielaidas atsikurti Europos Bendrijos svarbos prioritetinėms pelkių buveinėms ir pelkių esosistemų atliekamoms funkcijoms;
  • Atkurti tinkamas hidrologines sąlygas Kamanų pelkėje (ES saugomų teritorijų tinklo Natura2000 teritorija), užtikrinsiančias Europos Bendrijos svarbos prioritetinių pelkių buveinių palankią apsaugos būklę ir pelkių ekosistemų atliekamas funkcijas;
  • Bendradarbiauti su vietos ūkininkais diegiant tausojančio naudojimo principus Amalvos pelkės nusausintuose žemapelkiniuose durpynuose;
  • Ugdyti pozityvų visuomenės požiūrį į pelkes, suteikiant informaciją apie pelkių ekosistemų atliekamas funkcijas ir sudarant galimybes betarpiško santykio su gamta kūrimui.

WETLIFE2 projektas tęsia Amalvos pelkės atkūrimo darbus pradėtus WETLIFE projekto LIFE07 NAT/LT/000530 metu (2009-2012). Įgyvendinti darbai apžvelgti baigiamajame projekto leidinyje. Numatomi WETLIFE2 projekto darbai apžvelgti įvadiniame projekto leidinyje.